Zastarelost duga

Zastarelost duga znači da je prestalo pravo poverioca da zahteva ispunjenje obaveze od dužnika. Zastarelost nastupa kad protekne vreme koje je zakonom određeno, u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze.

Odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje regulišu zastarelosti su imperativnog karaktera, što znači da strankama nije dozvoljeno da pravnim poslom menjaju zakonom predviđene rokove zastarelosti, niti da pravnim poslom odrede da zastarelost neće teći neko vreme.