zajam kamata

ZAJAM – KAMATA

Ugovor o zajmu je imenovani pravni posao regulisan članom 555 Zakona o obligacionim odnosima. Ugovorom o zajmu zajmodavac se obavezuje da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili kojih drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i istog kvaliteta.