Izvori finansiranja poslovanja u Republici Srbiji i programi bespovratne pomoći

Koji su to dostupni izvori finansiranja poslovanja u Srbiji?
Svaki start-up, održavnje i razvoj poslovanja svakog privrednika, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavi otvara pitanja o izvorima finansiranja poslovanja, bilo da se radi o novim investicijama ili pokrivanju troškova.
Pored dobro razrađene poslovne ideje, izvršene analize tržišta, uspostavljenih distibutivnih kanala, radnih kapaciteta, uspešno privredno društvo treba da ima jasan i dobro razrađen plan o korišćenju i povlaćenju povoljnih izvora finansiranja i bespovratnih sredstava.

REPROGRAM PROBLEMATIČNIH KREDITA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, BRISANJE HIPOTEKE I DRUGIH TERETA

Kredit uzet od Fonda za razvoj, start – up, investicioni kredit za kupovinu opreme, TOS gde je dužnik neredovno izmirivao svoje obaveze, a protekao je duži vremenski period nekad i više od deset godina je česta pojava.
Reč je problematičnom, nenaplativom potraživanju. Postoje situacije u kojima Poverilac uglavnom nije preduzimao aktivne radnje u cilju naplate problematičnog potraživanja tj. nije upućivao pozive, opomene ili aktivirao zalogu ( hipoteku ) protiv dužnika.

Ugovorno pravo

Ugovor je izraz saglasnosti volja ugovornih strana koji proizvode dejstvo samo izmedju ugovornih strana i kao takva zakon za stranke.
DOBAR UGOVOR JE KAMEN TEMELJAC SVAKOG PARTNERSKOG ODNOSA.

Zašto Vam je pravni stručnjak od velike važnosti i koristi u postupku zaključivanja bilo koje vrste ugovora, a posebno ugovora koji je osnov vašeg poslovanja. Npr. ugovor o prodaji robe i pružanju usluge, opšta pravila poslovanja itd. Koliko puta ste samo čuli „ jedna mala rečenica u ugovoru me je koštala dosta novca, a nisam je ni primetio“

Kupovina i prodaja nepokretnosti ukoliko ste u inostranstvu

Živite i radite u inostranstvu, niste u mogućnosti da putujete zbog poslovnih ili privatnih obaveza ili pak jednostavno smatrate da je jednostavnije, ekonomičnije i komfornije uraditi određene transakcije u vezi nepokretnosti iz inostranstva bez nepotrebnih putnih troškova troškova smeštaja i boravka u Srbiji, celokupna procedura, provera statusa nepokretnosti, izrada, potpisivanje i overa dokumentacije može da se sprovesti i bez vašeg dolaska i prisustva pred nadležnim državnim organima.

Kupovina nepokretnosti od investitora

U ovom tekstu ćemo pokušati jednostavnim pristupom obraditi pojedina pitanja na koja bi trebalo obratiti pažnju prilikom kupovine stana, poslovnog prostora i/ili garaže, garažnog mesta od investitora i dati korisne informacije, sa stanovišta pravne sigurnosti i pravne zaštite.

Tekst sadrži korisne informacije o tome da li je kupovina nekretnine u postupku izgradnje pravno regulisana, na koji način je regulisana, u kojim fazama i u kojoj meri je kupac pravno zaštićen, te da li postoje rizici kako za kupca tako i za prodavca u postupku kupovine nepokretnosti u izgradnji.

Razvojno preduzetništvo 2021.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte je program dodele bespovratne pomoći i kredita kojim se finansira određeni investicioni projekat namenjen privrednim društvima bez obzira na veličinu privrednog subjekta pod uslovom da imaju objavljene zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojim nije iskazan neto gubitak, kao i da u tekućoj i prethodne dve godine zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć…

Platni promet – Blokada računa

Tekst koristan za privredna društva i preduzetnike bilo da su tek osnovani ili posluju duži niz godina, bez obzira da li su u ulozi poverioca ili u ulozi dužnika. Isti predstavlja kratak sažetak više relevantnih zakonskih propisa koji regulišu materiju platnog prometa, poreskih propisa, prinudnog izvršenja i hartija od vrednosti kroz primenu u praksi.

Likvidacija

Ukoliko je privredno društvo prezaduženo tj nema dovoljno sredstava, niti imovine koja bi se unovčila radi izmirenja potraživanja poverilaca, u tom slučaju se može pokrenuti stečajni postupak podnošenjem predloga za pokretanje stečaja kod mesno nadležnog privrednog suda. Predlog za pokretanje stečajnog postupka može podneti kako stečajni poverilac tako i stečajni dužnik tj. privredno društvo.

Savetovanje investitora u PREGOVORIMA

Sprovođenje ozbiljnog projekta i investicije u praksi podrazumeva uspostavljanje partnerskih odnosa, gde jedna strana obezbeđuje novčana sredstva, druga know – how, prava na zemljištu, mrežu kupaca, distributera, menađment, izlazak na međunarodno tržište itd. Reč je o vrlo složenim i dugoročnim odnosima od kojih zavisi kako početak, tako razvoj i realizacija celokupne investicije.