Platni promet – Blokada računa

Tekst koristan za privredna društva i preduzetnike bilo da su tek osnovani ili posluju duži niz godina, bez obzira da li su u ulozi poverioca ili u ulozi dužnika. Isti predstavlja kratak sažetak više relevantnih zakonskih propisa koji regulišu materiju platnog prometa, poreskih propisa, prinudnog izvršenja i hartija od vrednosti kroz primenu u praksi.