Prava i obaveze Nerezidenta u Republici Srbiji sa stanovišta poreskih propisa, PIB nerezidenta, nerezidenti račun u poslovnoj banci.

Imajući u vidu društvena kretanja u prethodnom periodu uslovljena dešavanjima na svetskom i lokalnom nivou, ulazak i boravak znatno povećanog broja stranaca i stanih ulagača sa razlogom otvara pitanja u kojim situacijama postoji obaveza registracije nerezidenata kod Centrale Poreske uprave radi dodeljivanja PIB-a nerezidenta.