kupovina opreme uz koriscenje bespovratnih sredstava

Kupovina opreme uz korišćenje bespovratnih sredstava

U cilju olakšavanja finansiranja nabavke opreme, jačanje konkurentnosti i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje privrednih društava Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj, Razvojnom agencijom Srbije, odabranim bankama, lizing kućama i drugim finansijskim institucijam sprovodi program finansijske podrške odobravanjem bespovratnih sredstava prilikom kupovine proizvodne opreme, građevinske mehanizacije i mašina.

rezervisani sopstveni udeo

Rezervisani sopstveni udeo

U decembru 2019 godine, donete su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS 91/2019).

Najznačajnije izmene zakona stupaju na snagu 1.aprila 2020. godine. Zakonske izmene se odnose na uvođenje potpuno novog pravnog instituta, koji se odnosi na društva sa ograničenom odgovornošću ( doo ).

Novi pravni institut je – rezervisani sopstveni udeo na osnovu koga društvo izdaje finansijski instrument – pravo na sticanje udela.

subvencije start up

SUBVENCIJE ZA START UP 2020

Start-up program je program namenjen početnicima u poslovanju kao jedna vrsta finansijske podrške i podsticaja za pokretanje i unapređenje poslovnih aktivnosti preduzetnika, mikro i malih privrednih društava osnovanih u 2018, 2019 i 2020 godini. Start – up program predviđa dodelu bespovratnih sredstava i kredita za finansiranje određenih investicionih aktivnosti početnika u poslovanju.

bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva za nabavku opreme i izgradnju

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte je program dodele bespovratne pomoći i kredita kojim se finansira određeni investicioni projekat namenjen privrednim društvima bez obzira na veličinu privrednog subjekta pod uslovom da imaju objavljene zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojim nije iskazan neto gubitak, kao i da u tekućoj i prethodne dve godine nisu primili državnu pomoć i de minimus pomoć čija bi visina zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara.

zajam kamata

ZAJAM – KAMATA

Ugovor o zajmu je imenovani pravni posao regulisan članom 555 Zakona o obligacionim odnosima. Ugovorom o zajmu zajmodavac se obavezuje da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili kojih drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i istog kvaliteta.

naplata novcanih potrazivanja

Naplata novčanih potraživanja

Ukoliko imate novčano potraživanje prema pravnom ili fizičkom licu na osnovu ugovora o izvršenom prometu roba ili usluga ili pak isto proizilazi iz nekog drugog izvora ( naknada prouzrokovane štete utvrđene na osnovu pravnosnažne sudske presude, itd), potraživanje je dospelo, a dužnik neispunjava ili neuredno ispunjava svoje novčane obaveze na raspolaganju vam stoje različiti načini namirenja potraživanja od kojih pre svega treba razlikovati sudske i vansudske postupke namirenja.

zastarelost duga 1

Zastarelost duga

Zastarelost duga znači da je prestalo pravo poverioca da zahteva ispunjenje obaveze od dužnika. Zastarelost nastupa kad protekne vreme koje je zakonom određeno, u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze.

Odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje regulišu zastarelosti su imperativnog karaktera, što znači da strankama nije dozvoljeno da pravnim poslom menjaju zakonom predviđene rokove zastarelosti, niti da pravnim poslom odrede da zastarelost neće teći neko vreme.

bespovratna sredstva

IPARD MERA 3

3 MERA – 2021 GODINA, IPARD PODSTICAJI ZA INVESTICIJU U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

Investicije koje se finansiraju kroz IPARD program odnose se na fizičku imovinu koje se tiče prerade i marketinga, izgradnje i/ili kupovine mašina i opreme uključujući kompjuterske programe koje su date u listi – PRILOG 1

javne nabavke

Novi zakon o javnim nabavkama

Republika Srbija je načinila prvi korak u regulisanju javnih nabavki 2002. godine kada je stupio na snagu prvi zakon o javnim nabavkama. Potom je usledilo usvajanje zakona iz 2008., 2012. i 2015 godine. U posebnom delu regulisana je zaštita prava u postupcima javnih nabavki i postupak koji vodi Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Kroz postupak javne nabavke obezbeđuju se potrebna dobra i usluge neophodna za funkcionisanje države i njenih organa.

IPARD program

IPARD PROJEKTI Mera 1

IPARD II program predstavlja program pretpristupne pomoći Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije čiji je cilj da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i stanovništvu ruralnih područja kako bi se stvorili uslovi za postepeno jačanje kapaciteta i blagovremenu priremu i približavanje EU standardima i zakonima u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane i zaštiti životne sredine.